reproducting

การทำให้ชะอมออกนอกฤดูกาล การตัดแต่งกิ่ง ชะอมจะไม่ค่อยออกยอดในฤดูหนาว

  • การทำชะอมร้อยยอด โดยการตัดใบแก่ออกให้หมด โน้มกิ่งไว้เพืื่อให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย

 

Leave a Reply